V E D T Æ G T E R

 

DJURSLANDS ERHVERVSRÅD

 

 

 

§ 1

 

NAVN OG HJEMSTED

 

Djurslands Erhvervsråd er en forening, hjemmehørende på Djursland.

 

§ 2

 

FORMÅL

 

Djurslands Erhvervsråd har som sit formål, at udvikle og vedligeholde et erhvervspolitisk og praktisk samarbejde mellem erhvervsklubber, virksomheder eller tilsvarende organisationer/deltagere på Djursland

 

Til denne målsætning hører blandt andet

 

at styrke de eksisterende virksomheder på Djursland

at styrke kompetenceudviklingen på Djursland

at styrke den fælles markedsføring af Djursland

at styrke infrastrukturen på Djursland

at fremme etableringen af nye virksomheder på Djursland

 

§ 3

 

MEDLEMMER

 

Som medlem i Djurslands Erhvervsråd optages enhver privatperson og enhver privat eller offentlig virksomhed, forening eller institution med interesse for erhvervsudviklingen på Djursland.

 

Bestyrelsen sørger for udarbejdelse af en fortegnelse over foreningens medlemmer.

 

Intet medlem af Djurslands Erhvervsråd hæfter for foreningens forpligtelser.

 

 

§ 4

 

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til foreningens bestyrelse.

 

Det årlige kontingent indstilles af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære general-forsamling, jf. dagsordenens pkt. 4.

 

Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto hvert år forud inden udgangen af maj måned.

 

Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt.

 

Der sker ikke refusion af betalt kontingent ved udmeldelse.

 

Et medlem kan slettes af foreningen, såfremt der opstår restance med kontingentet, eller andre pligtige ydelser ikke berigtiges. Udmeldelse eller sletning giver ikke i noget tilfælde den udtrædende krav på nogen del af foreningens midler.

 

§ 5

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes af foreningens bestyrelse ved skriftlig indvarsling (pr. mail) til hvert enkelt medlem – med mindst 2 ugers varsel og under angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

 

Følgende punkter skal optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge

4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne på generalforsamlingen og stemmeafgivningen.

 

Dirigenten sørger for at indføre det på generalforsamlingen passerede i foreningens protokol.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrel- sen i hænde senest 2 uger forinden generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 6

 

EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af 3 medlemmer af bestyrelsen og af den generalforsamlingsvalgte revisor, når dette findes nødvendigt.

 

Endvidere kan ¼ af foreningens medlemmer begære en ekstraordinær generalforsamling indkaldt ved skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet.

 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med det varsel, forholdene tillader, dog mindst 1 uge og ikke over 4 uger.

 

§ 7

 

AFSTEMNINGER, VEDTÆGTSÆNDRINGER OG VALG

 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt gennem et andet medlem. Intet medlem kan råde over mere end 2 stemmer. Ved generalforsamlingens begyndelse overleveres tilstedeværende fuldmagter til dirigenten.

 

Afstemning om forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen fordrer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelsen af mindst 75% af foreningens medlemmer (quorum) samt at vedtagelsen sker med et flertal på 75% af de afgivne stemmer.

 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget af forsamlingen som ovenfor anført, indkaldes med et varsel som anført i § 6 stk. 3 til ny general- forsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Fuldmagter, gyldige til den første generalforsamling, er også gyldige på den næste generalforsamling, medmindre de udtrykkeligt er tilbagekaldte.

 

§ 8

 

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan således bestå af 3 – 7 medlemmer.

 

Herudover opfordres LO og DA til at vælge hvert et medlem til bestyrelsen

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Afgørelse i bestyrelse træffes ved simpel stemmeflerhed, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog skal bestyrelsen afholde mindst 4 årlige møder.

 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 9

 

REGNSKAB OG REVISION

 

Foreningens regnskab er kalenderåret.

 

Ved regnskabets afslutning opgøres regnskabet for det da forløbne år og afgives til revision senest den 1. april.

 

Revisionen sker af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

§ 10

 

OPLØSNING/LIKVIDATION

 

Såfremt foreningen i henhold til gyldig beslutning herom skal opløses, vælger bestyrelsen en likvidator, som skal være en bestallingshavende advokat, til at forestå opgørelsen af foreningens aktiver og passiver.

 

Eventuel formue – efter at gæld og omkostninger er betalt – skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Generalforsamlingen træffer beslutning om den nærmere anvendelse af foreningens eventuelle formue.

 

§ 11

 

RET OG VÆRNETING

 

Værneting for enhver vedrørende Djurslands Erhvervsråd opstået eller bestående retlig tvist er Retten i Randers.

 

---oOo---

 

 

 

Vedtaget på generalforsamling, den 22. september 2009

 

 

Som dirigent:

 

__________________________

 

 

 

Vedtaget på generalforsamling, den 29. september 2009

 

 

Som dirigent:

 

__________________________